Členstvo v KKC Hviezda

Aké sú výhody členstva v KKC Hviezda?: 

  • Člen bude mať možnosť využívať špecifické služby KKC Hviezda* za členské ceny, za podmienok stanovených konkrétnymi Výzvami, vydanými KKC Hviezda. Inými slovami – v porovnaní s verejnosťou (“nečlenmi”) bude mať člen po prihlásení sa na konkrétny workshop väčšie zľavy pri účasti na workshopoch a to až do výšky 100%. 

Podmienky členstva v KKC Hviezda pre rok 2024 sú: 

  • Vek minimálne 18 rokov (jedinú výnimku tvoria študenti štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov), 
  • Ste nepodnikateľ, 
  • Ste podnikateľ, v takom prípade musíte mať v živnostenskom liste/obchodnom registri jednu z činností KKP kultúrno kreatívneho priemyslu (zoznam nájdete v dokumente Odvetvia KKP),  
  • Účasť na minimálne dvoch workshopoch, organizovaných KKC Hviezda, 

Dosiahnutie minimálneho počtu bodov – 18 b., ktoré môžete dosiahnuť prostredníctvom súčtu hodnotení Lektora KKC Hviezda z absolvovaných workshopov, organizovaných KKC Hviezda, a/alebo odborného posudku od pedagóga , ktorý vyučuje na VŠ, alebo SŠ odbor z KKP.  

Ako sa stať členom KKC Hviezda?  

V prvom rade je potrebné vyplniť žiadosť o členstvo v KKC Hviezda. Následne bude vaša Žiadosť posúdená Odbornou radou KKC Hviezda. Následne Vám do 15 dní pošleme vyjadrenie o vašom prijatí/neprijatí za člena.

V prípade ak ste bol prijatý, bude potrebné podpísať Zmluvu o členstve v KKC Hviezda a uhradiť  jednorazový členský poplatok 20 EUR pre fyzické osoby, alebo 40 EUR pre právnické osoby.  

Členom sa stanete po našom zverejnení Zmluvy o členstve v KKC Hviezda, ktorú s Vami podpíšeme. 

* s výnimkou služby Prenájom priestorov.