Služby

Prenájom priestorov

KKC Hviezda ponúka 20% svojich priestorov na krátkodobý prenájom. Či už sa rozhodnete prenajať si niektorú zo sál pre vaše kultúrne podujatie, učebne alebo ateliér pre vaše pracovné stretnutia, prednášky, či kanceláriu, priestor kaviarne pre vaše podnikanie, galériu na účel prezentácie vašich diel, dajte nám o sebe vedieť. V rámci voľných kapacít a v súlade s našou dramaturgickou stratégiou sme vám k dispozícii. 

Otvorené pracovné dielne

Služba určená pre všetkých hobbistov a začínajúcich podnikateľov k kultúrno-kreatívnom priemysle, ktorí chcú rozvíjať svoj talent a zručnosti. Naše kreatívne dielne ponúkajú pre všetkých účastníkov mnoho moderných strojov, prístrojov a technológií.

Otvorený inovačný ateliér

Ideálna služby pre hobbistov a začínajúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle, ktorí chcú vylepšovať svoje existujúce produkty a služby prostredníctvom inovácií. KKC Hviezda im ponúka možnosti inovácie nielen prostredníctvom vybavenia našich kreatívnych dielní. 

Kreatívny inkubátor  

Špeciálny program pre fyzické osoby, ktoré chcú premeniť svoju záľubu na podnikanie. Tento proces je dlhodobý a vyžaduje najväčšiu starostlivosť, nakoľko v ňom vytvárame nový podnikateľský subjekt od úplného začiatku.

Kreatívny akcelerátor

Služba pre aktívnych podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle, ktorí potrebujú poradenstvo v určitých oblastiach svojho podnikania. Aj im sú k dispozícií zariadenia v kreatívnych dielňach a know – how našich lektorov. 

Účelový kreatívny akcelerátor  

Program pre podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle na zlepšenie ich poskytovaných služieb v 1 alebo 2 oblastiach (napr. marketing, využitie novej technológie, alebo ochrana duševného vlastníctva a pod.). 

Komplexný kreatívny akcelerátor 

Služba určená pre projekty s mimoriadnym podnikateľským potenciálom. Táto služba je zameraná hlavne na zhodnotenie existujúceho podnikania a inovácie podnikateľského modelu ako aj následnú expanziu na nové trhy. 

Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe 

Podpora produktov a služieb účastníkov našich workshopov, sieťovanie relevantných subjektov KKP v regióne, ktorých produkty a služby ideme ponúkať a podujatia na podporu dopytu vo forme konferencii, stretnutí, prezentácií a kultúrnych podujatí spojených napríklad s diskusiami s umelcami, alebo workshopmi s autormi diel a podobne.

Cieľom grantu je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Základom bude využitie rozvojového potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako súčasť integrovaných územných stratégií jednotlivých regiónov SR.

Dnešní a budúci absolventi kreatívnych študijných odborov, u ktorých je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa chcú alebo budú chcieť uplatniť vo svojom odbore, vytvárajú ľudský kapitál, ktorý je hlavným predpokladom kreatívnej činnosti. Je však potrebné lepšie pripraviť študentov a absolventov, či talenty týchto odborov, na trh práce, resp. podnikateľskú činnosť a ich uplatnenie v trhovom prostredí.

Vyššie uvedená cieľová skupina potrebuje na jednej strane získať praktické ako aj pracovné skúsenosti vo svojom odbore, a to s cieľom predovšetkým zlepšiť možnosti ich uplatnenia sa na trhu práce, ktorý primárne odmieta absolventov bez praxe. Na druhej strane sa môžu uplatniť aj prostredníctvom vlastnej podnikateľskej činnosti, kedy je potrebné klásť dôraz nielen na osvojenie si podnikateľských zručností, ale aj na rozvoj portfólia produktov a služieb a ich konkurencie schopnosť s ohľadom na aktuálny trend využívania inovácií a informačných technológií. 

Účastníci programov KKC Hviezda dostanú možnosť využívať priestory či technológie vo vlastníctve kreatívneho centra ako aj podporno-administratívne a poradenské služby, ako napríklad pri začiatkoch podnikania, pri právnych a ekonomických aspektoch podnikania, získavaní finančných prostriedkov, či využití práv duševného vlastníctva.