Prevádzkový poriadok KKC Hviezda Trenčín 

Čl. I – Úvodné ustanovenia

 1. Mesto Trenčín vlastní a prevádzkuje budovu Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda (ďalej iba KKC), so sídlom na ul. Kniežaťa Pribinu 197/3. Účelom a hlavnou náplňou činnosti KKC a je plnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MK-142/2020/SOIROPPO3-302031ABB7), uzavretou medzi: poskytovateľom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a prijímateľom: Mesto Trenčín. KKC môže zároveň byť pri splnení tu uložených podmienok a stanoveným úlohám poskytované za stanovenú odplatu občanom mesta a ďalším fyzickým a právnickým osobám.
 2. Cieľom tohto prevádzkového poriadku KKC je vymedziť obsah náplne činnosti KKC a podmienky jeho využívania za dodržania zásad ochrany mestského majetku.
 3. Prevádzkový poriadok KKC je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov KKC Hviezda a pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú priestory, služby a zariadenia KKC. Využívanie Kreatívnych dielní Fab Lab sa spravuje popri tomto Prevádzkovom poriadku aj Prevádzkovým poriadkom Fab Lab.

Čl. II – Organizácia a riadenie

 1. Zodpovedným vedúcim KKC Hviezda je manažér, ktorý je zamestnancom MsÚ Trenčín.
 2. Správca budovy zaisťuje, aby využívanie KKC bolo v súlade s jeho určením a pri jeho užívaní boli zaistené záujmy mesta. Je povinný najmä:
  • organizovať časový rozvrh využívania KKC na základe plnenia zmluvných záväzkov uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy, ako aj záujmu občanov a požiadaviek mesta,
  • zaisťovať prevádzkyschopnosť jednotlivých častí zariadenia v spolupráci s útvarom interných služieb MsÚ Trenčín,
  • zaisťovať ochranu majetku mesta a dodržiavanie bezpečnostných, požiarnych a hygienických predpisov,
  • zaisťovať pravidelnú údržbu a upratovanie zariadenia.
 3. KKC sa skladá z týchto kultúrno-spoločenských a obslužných priestorov:
  • Veľká sála (Sála A) s kapacitou do 287 miest na sedenie, alebo 257 na státie (+ balkón pre 76 sediacich divákov)
  • Malá sála (Sála B) s kapacitou 110 miest na sedenie, alebo 189 na státie
  • Klub s kapacitou do 105 osôb
  • Tanečné štúdio s kapacitou do 40 osôb
  • Učebňa s kapacitou do 32 osôb
  • Galéria s kapacitou do 57 osôb
  • Strižňa/réžia pre Malú sálu s kapacitou do 5 osôb
  • Ateliér 1 s kapacitou do 14 ľudí
  • Ateliér 2 s kapacitou do 12 ľudí•
  • Hybridlab s kapacitou do 10 ľudí
  • Vstupná hala 1 (vestibul) s pokladňou a vstupná hala 2 (foyer)
  • Kancelárie 1 a 2 na treťom poschodí
  • Kancelárie 1 a 2 na druhom poschodí a kancelária pri pódiu
  • Šatňa pre verejnosť
  • Šatňa pre tanečné štúdio a šatne pre vystupujúcich 1 a 2
  • Kreatívne dielne Fab Lab s kapacitou do 8 osôb
  • Sklady suterén 1, 2 a 3 a sklad techniky na prízemí a sklad pod javiskom
  • Sociálne zariadenia
  • Obslužné a technické miestnosti

Čl. III – Hnuteľný majetok KKC a hospodárenie s ním

 1. Hnuteľný majetok tvoriaci zariadenie KKC je majetkom mesta. Nakladanie s týmto majetkom sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom mesta schválenými mestským zastupiteľstvom, podľa inventarizácie majetku na Útvare majetku mesta Trenčín.

Čl. IV Zásady používania priestorov KKC

 1. Jednotlivé priestory KKC popísané v čl. II/3 tohto predpisu je možné poskytovať fyzickým a právnickým osobám za odplatu (ďalej len „nájomca“ alebo „užívateľ“ ) po splnení podmienok stanovených v tomto Prevádzkovom poriadku, prípadne vo výzvach KKC na účasť v programoch KKC.
 2. Záujemca požiada ústne, písomne, alebo online objednávkou o využitie stanoveného priestoru prostredníctvom osoby poverenej manažérom KKC, ktorý potvrdí časové zaradenie žiadaného využitia. Následne vystaví príslušnú zmluvu, neskôr v stanovenom čase protokolárne odovzdá požadované priestory a neskôr aj podklady na vyúčtovanie.
 3. Za poskytnutie priestorov, za poskytnutie technického zabezpečenia podujatia a za obsluhu technologického vybavenia je záujemca povinný zaplatiť stanovený poplatok, ktorého výška je v cenníku zverejnenom na www.hviezda.eu.
 4. Od poplatkov sú oslobodené špecifické služby poskytované na základe príslušnej výzvy KKC a po následnom schválení Mestským zastupiteľstvom. Na oslobodenie od poplatku nie je právny nárok.

Čl. V Povinnosti užívateľov priestorov KKC

 1. Užívatelia sú povinní:
  • používať priestory v súlade s účelom priestorov,
  • používať len tie priestory, o ktoré bolo požiadané,
  • neprekračovať určenú kapacitu priestorov,
  • dodržiavať stanovený čas podľa toho ako bol dohodnutý,
  • vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť pracovníkovi KKC,
  • šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie KKC, neplytvať energiami,
  • dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte KKC,
  • dodržiavať zákaz vstupovať do priestorov objektu KKC s otvoreným ohňom a manipulovať s ním,
  • dodržiavať zákaz skladovania horľavých a horenie podporujúcich látok,
  • rešpektovať zásady triedenia odpadu podľa pokynov správcu objektu,
  • uhradiť náklady na odstránenie nadmerného znečistenia,
  • dodržiavať ďalšie normy a predpisy podľa čl. VI ods. 4 Prevádzkového poriadku.
 2. Pri organizovaní podujatia pre verejnosť zodpovedá užívateľ /nájomca za utvorenie vhodných podmienok pre uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na tieto účely je povinný zriaďovať asistenčnú protipožiarnu hliadku v zmysle § 19 vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a dodržiavať opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa § 12 vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení.
 3. Užívateľ/nájomca je povinný bezodkladne nahradiť škodu, ktorú v súvislosti s užívaním objektu a zariadení KKC spôsobil on alebo osoby, ktoré sa s jeho súhlasom zdržiavali v KKC.
 4. V prípade zistenia ohrozenia alebo nebezpečenstva tieto okamžite nahlásiť správcovi zariadenia.

Čl. VI Pokyny pre užívateľov

 1. Každému užívateľovi, alebo nájomcovi budú požadované priestory odovzdané protokolárne a bude s nimi oboznámený pracovníkom KKC.
 2. Verejnosť vstupuje do KKC počas kultúrno-vzdelávacích podujatí cez hlavný vchod. Bočné vchody sa používajú ako vstup pre vybraných členov programov KKC, zazmluvnené spoločenské organizácie a záujmové skupiny, či pre prenajímateľov coworkingových priestorov.
 3. Všetci užívatelia musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické normy a požiadavky ochrany pred požiarmi. Svojou činnosťou nesmú ohrozovať bezpečnosť a zdravie iných osôb.
 4. Užívatelia/nájomci sú povinní dodržiavať všeobecné zásady prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v platnom znení.
 5. Usporiadateľ/ užívateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi/návštevníkovi prístupné.
 6. Užívatelia/nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady prevencie ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhláškou 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení.
 7. Užívatelia/nájomcovia sú povinní umožniť prístup do prenajatých priestorov odborne spôsobilej osobe prevádzkovateľa zariadenia na vykonanie prehliadky alebo kontroly v súvislosti so zabezpečením požiadaviek bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
 8. V objekte sa nachádzajú požiarne zariadenia, ktoré možno použiť len v prípade mimoriadnej situácie, a to spôsobom určeným výrobcom zariadenia.
 9. Požiarne uzávery (požiarne dvere) musia pre plnenie funkcie zostávať v uzatvorenej polohe.

Čl. VII – Záverečné ustanovenia

 1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a nájomcov.
 2. Tento Prevádzkový poriadok vydal primátor mesta Trenčín dňa 2. 1. 2024

Tento prevádzkový poriadok spracovali M. Potočný, správca budovy; J. Sedláčková, vedúca útvaru kultúry a J. Benda, manažér KKC Hviezda.

Príloha č. 1: Štandardné základné vybavenie prenajímateľných miestností KKC Hviezda

Veľká sála (Sála A): 205 stohovateľných stoličiek v hlavnej sále + 76 fixných sklápacích sedadiel na balkóne, 20 stohovateľných konferenčných stoličiek (pódium), 1x stôl réžie, scénické svetlá, pódiové technológie, PA systém* (*podľa stage a light plot, publikovaného na www.hviezda.eu)

Malá sála (Sála B): 110 prenosných stoličiek, 2 x projektor, 2x sťahovateľné projekčné plátno, 1x stôl réžie, vzduchotechnika, 2x záves elektrický, 2x záves ručný, zrkadlová stena s madlami, 4x elektrická roleta TECHNIKA (stage a light plot) 2x reprobox 12”, 2x reprobox 10”, 1x zosilňovač, 1x procesor, 1x analógový zvukový pult, svetelná rampa – 8 x FHR 1000W, 2x LED PAR, 4x LED Wash, 3x LED kontra.

Klub: 6x okrúhly stôl nízky, 6 x barový stôl, 60x stolička nízka, 18x stolička barová, NABYTOK: mobilné pódium (5x3m), barový pult s drezom, regálová stena s pultom, 6x dvojité závesy s elektronickým ovládaním, 5x závesy ručné ovládanie, 2x klimatizačná jednotka, 1x vzduchotechnika

TECHNIKA (stage a light plot klub): 1x projektor UST s HDMI, 1x rolovacie plátno, 2 x reprobox 12”, 2x subbas 15”, 2 x zosilňovač, 1x procesor, 1 x rack, 1x analógový zvukový pult, 1x usb player, svetelná rampa – 4 x FHR500, 1x dimmer 4ch, 3x LED PAR, 4x LED WASH, 2x LED kontra

1x TV 86” so statívom.

Tanečné štúdio: 10 stohovateľných stoličiek, 4x mobilné tanečné madlá, 2x zrkadlová stena, 1x projektor, 2x reprobox 8”, 1x subbas 12”, 2xzosilňovač, 1x analógový zvukový mix, 1x procesor.

Učebňa: 8x stôl, 30x stolička, 12x skrinka na kód, 1x DLP projektor s diaľkovým ovládačom a HDMI káblom, 1x sklenená popisovateľná tabuľa, 1x flipchart na kolieskach, 2x záves, 1x klimatizácia s diaľkovým ovládačom, odpadkový kôš.

Galéria/Showroom: 3x lavica na sedenie, 1x klimatizácia s diaľkovým ovládačom.

Ateliér 1: 7x stôl, 7x stolička, 12x skrinka na kód, 1x QLED TV 86”s diaľkovým ovládačom a HDMI káblom, 1x sklenená popisovateľná tabuľa, 1x flipchart na kolieskach, 2x záves, 1x klimatizácia s diaľkovým ovládačom, odpadkový kôš.

Ateliér 2 s kapacitou do 12 ľudí, s vybavením: 6x stôl, 6x stolička, 12x skrinka na kód, 1 x QLED TV 65“ s diaľkovým ovládačom a HDMI káblom, 1x sklenená popisovateľná tabuľa, 1x flipchart na kolieskach, 2x záves, 1x klimatizácia s diaľkovým ovládačom, odpadkový kôš.

Vstupná hala 1 (foyer): 5 okrúhlych stolov, 15 otočných koženkových sedadiel, 3 x 75” TV.

Šatňa pre verejnosť: šatňový pult a systém na vešanie oblečenia.

Šatňa pre tanečné štúdio: 24 skrinka na kód, lavica, 11 x taburetka.