Výzva pre právnickú osobu

Vypísaním tohto elektronického formulára si uľahčíte finálne vypĺňanie prihlášky, ktorú vám spätne pošleme e-mailom vypísanú a stačí ju iba 3x vytlačiť, podpísať a doručiť osobne alebo poštou na podateľňu Mestského úradu v Trenčíne, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín.
Pozor: až po doručení všetkých dokumentov budete prihlásený na workshop.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto workshopu:  CKKP Hviezda Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín
Termín prvého stretnutia: XX. XX. 2024 o XX:00

Tím Hviezda Trenčín 🌟
hviezda@trencin.sk

(máme také zábavné formuláre ktoré vám pošleme a tam to potrebujeme 🙂

(napr. znalosti, zručnosti, nové kontakty, know – how)

Túto prihlášku podávam s tým, že súhlasím so všetkými podmienkami a postupmi týkajúcimi sa poskytovania služieb Kreatívnym centrom podľa výzvy a som pripravený ich splniť.

Pre prípad akceptácie tejto prihlášky zo strany Kreatívneho centra sa zaväzujem, že budem dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre mňa ako účastníka programu zo Všeobecných podmienok pre realizáciu programov a poskytovanie služieb Kreatívnym centrom (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) odo dňa uvedeného vo Všeobecných podmienkach po doručení oznámenia o akceptácii tejto prihlášky. Výslovne súhlasím s tým, že môže dôjsť k zúženiu rozsahu služieb, o ktoré som prejavil záujem podľa bodu 2. tejto prihlášky zo strany KC.

Súčasne vyhlasujem, že som sa s obsahom Všeobecných podmienok dôsledne oboznámil pred podaním tejto prihlášky tak, ako boli zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra www.hviezda.eu, súhlasím s ich obsahom a budem sa nimi riadiť pri účasti v programe a pri prijímaní služieb Kreatívneho centra.

Táto akceptovaná prihláška predstavuje zmluvu, ktorá je uzavretá medzi Kreatívnym centrom ako prijímateľom a uchádzačom ako účastníkom programu pri jeho účasti na poskytovaní služieb Kreatívnym centrom podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Beriem na vedomie, že táto prihláška a jej akceptácia budú povinne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo podať námietky, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa výzvy. Námietky uchádzač podá písomne KC v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky. Podrobnejšiu úpravu realizácie riadneho revízneho postupu prostredníctvom námietok obsahuje výzva. Mimoriadnym revíznym postupom je preskúmanie oznámenia za podmienok stanovených vo výzve.

Pred podaním prihlášky som sa oboznámil s obsahom výzvy a jej príloh, vrátane postupov týkajúcich sa výberu uchádzača (budúceho účastníka programu) zahŕňajúcich aj možnosť uplatnenia revíznych postupov. Túto prihlášku podávam s tým, že s týmito postupmi súhlasím.