Workshop - potvrdenie

Gratulujeme! Vaša prihláška bola úspešne odoslaná.

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo podať námietky, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa výzvy. Námietky uchádzač podá písomne KC v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky. Podrobnejšiu úpravu realizácie riadneho revízneho postupu prostredníctvom námietok obsahuje výzva. Mimoriadnym revíznym postupom je preskúmanie oznámenia za podmienok stanovených vo výzve.
Pred podaním prihlášky som sa oboznámil s obsahom výzvy a jej príloh, vrátane postupov týkajúcich sa výberu uchádzača (budúceho účastníka programu) zahŕňajúcich aj možnosť uplatnenia revíznych postupov.